הסל שלך

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר "פשוט לשון"

מבוא

אתר "פשוט לשון" (להלן: "האתר") הינו אתר המשמש כפלטפורמה להוראה וללימוד עצמי מקוון של השפה והלשון העברית, באמצעות סרטוני הסבר ותרגול, מבחנים ופתרונות, ומצגות. האתר נוסד, נבנה ומופעל על ידי גב' נאוה מילר שכתובתה ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, קומה 2 משרד 47, דוא"ל:nava@plashon.com , בעלת האתר, המותג והסימן המסחרי "פשוט לשון" (להלן: "בעלת האתר") לרבות כל הזכויות הקנייניות הקשורות בהם כפי שיפורט להלן והיא בלבד הבעלים של האתר והתכנים של "פשוט לשון" אלא אם צוין אחרת. בעלת האתר מומחית להוראת הלשון והשפה העברית, מורה מוסמכת ללשון בעלת ניסיון הוראה של למעלה מ - 20 שנה ורישיון הוראה בתוקף של משרד החינוך, בוגרת תואר שני בלשון וחינוך אשר מגישה תלמידים לבגרויות ומעריכה בחינות בגרות בלשון מזה שנים רבות. מובהר בזאת כי "פשוט לשון" אינה ישות משפטית עצמאית אלא אתר בעל מוניטין רב בהוראת הלשון אשר נוסד, נבנה ומופעל על ידי בעלת האתר שפרטיה לעיל. עצם השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, בשירותים שהוא מציע לרבות כל שימוש ו/או צפייה בחומרים המוצעים בו ו/או רכישה של מי מן המוצרים המוצעים בו, מעידים על הסכמה לתנאים אלה ותהווה הצהרה מצד הלקוח ו/או הרוכש ו/או המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה ואת הוראות תנאי השימוש, הבין אותן והסכים להן במלואן. למען הסר ספק כל שימוש באתר "פשוט לשון" כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמש (ובמידה ואינו בגיר אז מצד הוריו ו/או האפוטרופוס שלו) לתנאי ולהוראות תקנון השימוש באתר במלואם. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. הוראות התקנון ותנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

הצהרה

יובהר כי המידע והשירותים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ לימודי. כמו כן, אין השימוש באתר מהווה תחליף לנוכחות בשיעור ו/או למידה בכל מסגרת נדרשת אחרת. מובהר בזאת כי השימוש באתר לבדו אינו מבטיח שיפור ציון, אף במידה ותשתמש בכל שירותי האתר. "פשוט לשון" לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשירי הקצה בהם הם מוצגים ו/או מופיעים, וכן לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר. כמו כן, "פשוט לשון" לא תהא אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או במידה והחלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. "פשוט לשון" ומפעילת האתר אינן מצהירות או מציגות או מבטיחות כי התכנים באתר מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא תשאנה בכל אחריות להתאמתם כאמור. מוצהר בזאת כי "פשוט לשון" אינה אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים. "פשוט לשון" רשאית לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך. "פשוט לשון" עשויה לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים הכלולים בכל שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיעך ולא תוכל לטעון כלפי "פשוט לשון" בגין שינוי כאמור. "פשוט לשון" אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"פשוט לשון" לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל "פשוט לשון" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר. שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין. הנהלת אתר "פשוט לשון" ובעליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים המוצגים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. אולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או בעליו או מפעיליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. האתר "פשוט לשון" מתעדכן מידי יום ובהתאם לתוכניות הלימוד המשתנות מעת לעת. אם קיים נושא לשוני ללא תרגול או סרטונים נא לשלוח מייל באופן מסודר ל-nava@plashon.com ולציין את שם הנושא. בעלת האתר "פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את יחידת הלימוד עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה המסודרת ולבחון את בקשת הלקוח לפי נחיצות וגודל הנושא המבוקש. המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מבין/ה ומסכים/ה לכך שחלה עליו/ה האחריות המלאה והבלעדית לכל שימושיו/ה ו/או פעולותיו/ה באתר ותוצאותיהם. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי אתר "פשוט לשון" והאתר או בעליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. כמו כן המשתמש מצהיר בזה, כי הוא מבין ומסכים לכך שהתכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (("As-Is" בהתאם להחלטת "פשוט לשון", ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ובעליו בגין תכונות השימוש, המגבלות ו/או התגובות שיעורר פרסום התכנים באתר, ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מובהר בזאת כי התקנון ותנאי השימוש שלהלן מהווים חוזה מחייב בכפוף לכל דין.

כללי - תנאי רכישה, רישום ושימוש

תנאי לקבלת השירותים המוצעים באתר פשוט לשון הינו ביצוע תשלום מלוא התמורה ל"פשוט לשון" עבור השירות המבוקש לרכישה, זאת כמובן מלבד אישורך והסכמתך המלאה לאמור בתנאי התקנון ותנאי השימוש של האתר כמפורט לעיל ולהלן.

הגדרות

לעניין התקנון ותנאי שימוש אלה, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת: "השירותים": אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכל בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות: sms, wap, שיחת טלפון, אינטרנט או בכל צורה אחרת כפי שתציע "פשוט לשון" מעת לעת. "מכשיר קצה": כל מכשיר בו מוצגים או ניתנים השירותים של "פשוט לשון" ובכלל זה, מכשיר טלפון סלולרי ומכשירים אחרים של חברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולרי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר ממנו ו/או על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים. "התכנים": כל חומרי הלימוד וההוראה המוצגים באתר או מחוצה לו השייכים וקשורים ל"פשוט לשון" ובכלל זה, כל טקסט או שאלה או מבחן או חומר עזר או קובץ שמע או סרטון שמופיע באתר באמצעות מכשיר הקצה.

תשלום

חיוב לקוחות האתר בגין שימושם בשירותים, יבוצע באמצעות חיוב כרטיס האשראי של בעל מכשיר הקצה הרלוונטי או של המשתמש המבקש לרכוש את שירותי "פשוט לשון" ו/או של מי מטעמם ו/או במעמד רכישת המנוי באתר מאובטח של "קארד קום" שנסלק על ידי חברת אשראי חיצונית, בהתאם למחירוני סוגי המסלולים השונים המוצגים באתר. יובהר כי לפשוט לשון ו/או לבעליה אין כל גישה לפרטי כרטיס האשראי ופרטים אלה אינם נשמרים אצלה. "פשוט לשון" רשאית להגביל את שימושך בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת שלך להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, בכל מקרה של הפרת תנאי שימוש האתר, וכן מכל סיבה סבירה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי של "פשוט לשון" ובכפוף לכל דין. "פשוט לשון" שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, "פשוט לשון" רשאית לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר במסגרת המחירון שיפורסם על יד "פשוט לשון" או על פי שיקול דעת "פשוט לשון".

שימוש באתר

השימוש בשירותים השונים תלוי בסוג מכשיר הקצה שברשותך. בטרם השימוש בתכנים ובשירותים השונים עליך לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונתך להשתמש בשירותים ובתכנים נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים. מספר התכנים הכלולים בשירות, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולרית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו. לידיעתך, במקרים מסוימים עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצלחת להשתמש בשירות ו/או בתכנים משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם ולא תהיה זכאי להשבת התשלום. הדבר נכון בעיקר להורדות של צילצולים, תמונות ומשחקים למכשיר הקצה. בעלת האתר "פשוט לשון" ומפעיליו רשאים לסגור את האתר ולשנותו, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים, החומרים והתכנים הניתנים בו לצורכי תחזוקה ועדכון ו/או לכל צורך אחר בהתאם לשיקול דעתה, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, מוסכם בזאת כי לא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר "פשוט לשון" בקשר לכך. "פשוט לשון" אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת "פשוט לשון" בשום אופן. "פשוט לשון" אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי "פשוט לשון", נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל "פשוט לשון" או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו"פשוט לשון" או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. "פשוט לשון" אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. פשוט לשון לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. "פשוט לשון" אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

רישום לאתר

ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים בו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים באופן אישי בלבד לצורכי מטרותיו הפרטיות. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו ומתחייב שלא להעבירם לכל צד שלישי. השירותים יינתנו לגורם אשר נרשם ו/או השתמש בשירותים גם אם אינו בעל מכשיר הקצה. אם אינך בעל מכשיר הקצה הינך מצהיר ומתחייב כי קיבלת את אישורו של בעל מכשיר הקצה להירשם ו/או להשתמש בשירותים ולהחיל חיובים כספיים ואחרים על בעל מכשיר הקצה. יובהר כי עצם השימוש בשירותי האתר ובתכניו, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי השימוש ולתקנון הקבועים בו והנך מצהיר כדלהלן: ידוע לי כי רישיון השימוש באתר שניתן לי הינו אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. כמו כן, ידוע לי כי הסיסמה ושם המשתמש שניתנו לי באתר הינם לשימושי העצמי בלבד ואינם ניתנים להעברה לאחר. לפיכך אני מסכים ומתחייב לשמור עליהם בסודיות, לא למסור אותם לאחרים ולא לאפשר לאחרים כל גישה אליהם. ידוע לי ואני מסכים כי אם יאותר שימוש בשם המשתמש שלי ובסיסמה שלא על-ידי, השימוש באתר יושעה אוטומטית ל- 72 שעות. וכן ידוע לי שלאחר 3 השעיות תיחסם זכאותי להשתמש באתר באופן קבוע. במקרה של השעיה כמתואר בפסקה זו, בין אם זמנית או קבועה, אין "פשוט לשון" מתחייבת להחזיר לי סכום כלשהו או לבטל את הגבייה וזאת עד לתום תקופת ההתחייבות כמוגדר בהסכם זה . משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר "פשוט לשון" ובעליו נזקים משמעותיים ויהיה צפוי לסנקציות העומדות לאתר ובעליו על פי כל דין. ידוע לי כי השימוש העצמי מוגבל למספר סביר של שאילתות ביממה בשימוש פרטי, ואני מקבל את קביעת "פשוט לשון" באשר למספר השאילתות המותר לי לביצוע במשך יממה, הנובע משיקולי רוחב פס ובטיחות המידע. ידוע לי שאם וכאשר אעבור את המגבלה הנ"ל באתר כהגדרת "פשוט לשון", אחסם משימוש נוסף באתר. למען הסר ספק, שאילתה תיחשב ככל לחיצה בתוך האתר המביאה את המשתמש לפריט מידע נוסף. "פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כמות השאילתות היומית המותרות למנוי ואף לקבוע מחירים בהתאם לרמות השימוש באתר. אם אעבור את מגבלת השימוש, "פשוט לשון" רשאית להפסיק את המנוי שלי ולא לחדשו, וזאת מבלי להחזיר את דמי המנוי ששולמו. ידוע לי כי כל משתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא נושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שייעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. למען הסר ספק, מובהר כי "פשוט לשון" אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש כאמור. פרטי החשבון של המשתמש הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לגורם כלשהו את הסיסמאות שניתנו לו. כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את "פשוט לשון", בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות "פשוט לשון" על פי כל דין. שיפוי "פשוט לשון" במקרה של הפרת התקנון ותנאי השימוש הינך מתחייב שלא להשתמש בשירותי אתר "פשוט לשון" (לרבות לא בהודעות sms הנשלחות באמצעות האתר) באופן אשר: פוגע או מפר זכויות קנייניות של בעלי האתר ו/או אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. פוגע ברגשות ציבור או בביטחון הציבור. עלול לפגוע בקטינים, באמצעות חומר המזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כולל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כולל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. כולל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. מטריד ו/או פוגע במשתמשים אחרים. מנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת היחסים שבין המשתמש ל"פשוט לשון", המשתמש יישא באחריות בלעדית לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם עקב מעשיו או מחדליו ו/או של מי מטעמו ו/או של צד שלישי, ובכלל זה על ידי משתמש אחר בחשבון המשתמש, בין אם בידיעתו ובהסכמתו של המשתמש ובין אם לאו למשתמש ו/או "פשוט לשון" ו/או לצד שלישי אחר, ומתחייב לשפותה, מייד עם קבלת דרישה לכך, מקום בו תידרש "פשוט לשון" לשלם תשלום כלשהוא, לרבות תשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות, לצד שלישי כלשהו בגין נזק לו הוא אחראי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בגין הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה. הפסקת שימוש "פשוט לשון" רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במקרה של הפרת איזה מתנאי הסכם זה. יובהר ויודגש כי במידה והינך מתחת לגיל 18 השימוש באתר מותנה בקבלת אישור ההורים. תקופת ההתחייבות – משך המנוי המנוי בתוקף בהתאם לתקופה אליה הוא נרכש החל ממועד הרכישה ועד למועדים המצוינים להלן בהתאם לסוג המנוי הנרכש.

מדיניות ביטולים והחזר כספי

"פשוט לשון" מאפשרת לכל לקוחותיה לרכוש חבילת התנסות בחינם - ללא עלות, הכוללת היקף ומגוון שירותים מצומצם (ראו לשונית סוגי מינוי באתר), זאת לצורך התנסות והיכרות עם השירותים המוצעים על ידי "פשוט לשון" ובדיקת המשתמש כי מכשיר הקצה ממנו בכוונתו להשתמש נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים שברצונו להשתמש, טרם רכישת סוגי מינוי הכרוכים בתשלום. ככלל "פשוט לשון" לא תחזיר ו/או תזכה את רוכש המנוי בתשלום מלא ו/או בחלק ממנו אם ביצע פעולות ו/או שימוש באתר לאחר ביצוע הרכישה. האמור בהוראה זו אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק. צרכן הסבור כי קיימת לו זכות ביטול ו/או החזר כספי בהתאם להוראות הסכם זה או בהתאם להוראות כל דין, מוזמן לפנות בבקשה מפורטת (להלן: "בקשת ביטול") לכתובת ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, קומה 2 משרד 47 או בדוא"ל:nava@plashon.com ולפרט בבקשתו את הפרטים כדלקמן: 1. הצגת חשבונית רכישה / הצגת אישור עסקה – שקיבלת בעת רכישת המנוי. 2. פרטיו המלאים של רוכש המנוי – שם מלא, תעודת זהות, טלפון וכתובת מגורים. 3. סוג הפעולה המבוקש – ביטול מנוי/החזר כספי מלא/חלקי/ זיכוי 4. מועד רכישת המנוי וסוגו לרבות המחיר ששולם בעדו 5. פירוט הסיבות לבקשה 6. מילוי טופס הצהרה בדבר אי שימוש ו/או ביצוע פעולות באתר. או באמצעות מילוי טופס הביטול בקישור שלהלן: ושליחתו לכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל. "פשוט לשון" ו/או מי מטעמה תהה רשאית לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מסכום העסקה בכל מקרה של ביטול המנוי כמבוקש.

פירוט זכויות קנייניות, בעלות וזכויות יוצרים באתר

כל התכנים וחומרי הלימוד וההוראה לרבות (אך לא רק), המצגות, סרטוני ההסבר וההדרכה, המבחנים וכיוצא באלה, הנמצאים באתר ומחוצה לו, הינם פרי עטה של בעלת האתר הגב' נאוה מילר (אלא אם נכתב אחרת). זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, לרבות השאלות המופיעות במבחנים שמציע האתר בתשלום הינם של בעלת האתר "פשוט לשון" בלבד (אלא אם כן צוין אחרת). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעלת האתר "פשוט לשון", בכתב ומראש.
הקורסים מיועדים לתלמידים בלבד. למורים אין כל זכות או רשות להשתמש באי אלו מהחומרים המופיעים באתר (כולל מצגות, סרטונים וכל תוכן שנמצא באתר) הן לשימוש בכיתה והן לשימוש לתלמידים פרטיים. שימוש במצגת ו/או בחומרים מהווים הפרה של תקנון האתר. האתר איננו מהווה מקור להכשרת מורים.

מורים או אנשי חינוך והוראה

מובהר בזאת כי זכות השימוש עבור משתמשי האתר היא אישית בלבד, על כן מודגש כי גם מורים אינם רשאים ואין להם כל זכות או רשות להשתמש באי אלו מהחומרים המופיעים באתר (כולל מצגות, סרטונים וכל תוכן אחר שנמצא באתר מכל סוג שהוא) לצורכי הוראה ו/או לשם שימוש בכיתה ו/או לצורכי שימוש עבור תלמידים פרטיים ו/או לכל שימוש מסחרי אחר מכל מן וסוג שהוא. שימוש במצגות ו/או בכל תוכן אחר מבין החומרים המוצגים באתר מהווים הפרה יסודית של תקנון האתר ו/או הפרת זכויות היוצרים של בעלת האתר. למען הסר ספק, האתר איננו מהווה מקור להכשרת מורים. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו ימצא משתמש מפר את הוראה זו ו/או אחד או יותר מתנאי השימוש באתר או יעשה שימוש בניגוד להוראות תקנון האתר, לא תיוותר בידי בעלת האתר אלא לנקוט בהליכים משפטיים נגדו לרבות פתיחה בהליכים בגין הפרת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח - 2007 ו/או בהתאם לכל דין אחר על כל המשתמע מכך. מורים ואנשי הוראה יקרים ראו הוזהרתם, אנא כבדו את זכות היוצרים של בעלת האתר.

התכנים באתר וההגנה עליהם

האתר מכיל חומר לימודי מקיף ובין היתר כולל תמונות, טקסטקים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני הסבר ותרגול, מבחנים ופתרונות וכיו"ב (להלן: "התכנים") המצויים בבעלות בעלת האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים אלה שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודה או בשמה של בעלת זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. מסלול מורים מקנה למורים בלבד להציג סרטונים או מצגות בכיתה בתנאי שברשותם מנוי בתוקף בלבד. אין להשתמש בחומרי הלימוד לצורך הוראת הלשון לאחר סיום תוקף המנוי. מורה אשר יעשה כך מפר הפרה חמורה של תנאי השימוש. מורה הבוחר להציג סרטונים או מצגות ישמור על כלל זכויות ביוצרים של ״פשוט לשון״ ועל הקרדיט. אין להשמיט את הסימן המסחרי מכל דף/מצגת ו/או סרטון. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

קישורים לצד שלישי ופרסומות

בעלת האתר, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר "פשוט לשון" פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. בעלת האתר המפעילה את אתר "פשוט לשון" תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש. אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר המפעילה אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

אבטחת מידע פרטיות

פרטיות

"פשוט לשון" מתייחסת בכבוד רב לפרטיותך וכל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן בו בעלת האתר "פשוט לשון" עושה שימוש במידע אותו היא מקבלת ממשתמשים באתר "פשוט לשון", בכתובת: http://www.plashon.com/. במסגרת השימוש באתר "פשוט לשון", בעלי האתר עשויים לאסוף מידע באמצעים שלהלן. יובהר כי לא חלה עליך החובה למסור מידע כאמור ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו. מובהר כי "פשוט לשון" רשאית להתחקות ולתעד את אופן שימושך בשירותים. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. איזה מידע נאסף אודותיך על ידי "פשוט לשון"? כאשר אתה מבקש לבצע הרשמה לאתר תתבקש למסור לנו את שמך, מספר תעודת הזהות שלך, כתובת מייל וטלפון. כאשר תשתמש באתר, נאסף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב או מכשיר הקצה ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף "פשוט לשון" רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי (שאינו אישי), סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר לצורכי מחקר ופיתוח לקידום האתר ולשימושה הבלעדי. לאילו מטרות אנו אוספים את המידע? בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאספו על ידי בעלי האתר "פשוט לשון" במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין למטרות שלהלן: 1. לצורך יצירת קשר איתך ומתן מענה לפניות ותלונות. 2. על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו. 3. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע. 4. כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך. 5. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות משתמשים וצפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את "פשוט לשון" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית (להלן: "מידע בלתי מזהה"). 6. כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר בהתאם להעדפותיך. 7. כדי לשלוח לך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסורנים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת. 8. ליצירת קשר עמך. 9. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. 10. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. 11. כדי לאכוף את תנאי השימוש ותקנון האתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש. 12. לנותני השירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר והשירותים הכלולים בו. השימוש במידע אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידי פשוט לשון כאמור לעיל: 1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר. 2. אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי "פשוט לשון" כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. 3. אם יתקבל בידי "פשוט לשון" צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי. 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעלת האתר "פשוט לשון" ו/או מי מטעמם. 5. בכל מקרה בעלי האתר "פשוט לשון" יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. 6. "פשוט לשון" תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל"פשוט לשון" ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו. 7. לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ב"פשוט לשון" וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "פשוט לשון". "פשוט לשון" לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך. 8. אם בעלת האתר "פשוט לשון" תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו. 9. על-פי בקשתך המפורשת. 10. במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגד "פשוט לשון" ובעליה ו/או מי מטעמם בגין פעולות או שימושים אסורים שבוצעו על ידך ו/או מי מטעמך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם וככל שיהיו, בינך לבין "פשוט לשון" ובעליה ו/או מי מטעמם. "פשוט לשון" רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית "פשוט לשון" להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים. השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של "פשוט לשון" עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר "פשוט לשון" ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעה "פשוט לשון". הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי "פשוט לשון" או מי מטעמה יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על שירותים מתקדמים במסגרת הצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של "פשוט לשון" ו/או של "פשוט לשון" בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל. Cookies האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אבטחת מידע אתר "פשוט לשון" מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "פשוט לשון" אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. "פשוט לשון" תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת "פשוט לשון" אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך "פשוט לשון" לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם. שינוי מדיניות הפרטיות "פשוט לשון" שומרת על הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה, פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.

שונות

"פשוט לשון" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. התנאים החדשים יפורסמו באתר ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך תנאי השימוש זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. אתר "פשוט לשון" נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של "פשוט לשון" או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של בעלת האתר "פשוט לשון". הדין החל וסמכות שיפוט מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה ביהמ"ש בעל הסמכות העניינית בעיר הרצליה, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל. * חסימה לבדיקת הפצה מעל 100 סרטונים